>

Visie, ons toekomstbeeld

Het bestuur heeft voor de stichting de volgende visie omschreven:

Over vier jaar kiezen ouders/verzorgers en hun kinderen voor een school van SKO Nuwelijn omdat:

  • er onderwijs-op-maat wordt gegeven in een omgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren en werken met:
  • moderne leermiddelen;
  • waarbij gebruik wordt gemaakt van Informatie en Communicatie Technologie (ICT);
  • aandacht is voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO).
  • de speel-, leer- en werkomgeving veilig is: respect en zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij kernbegrippen;
  • de werknemers goed geschoold zijn en plezier in hun werk uitstralen;
  • de gebouwen waarin onderwijs gegeven wordt inspirerend, veilig en uitdagend zijn;
  • de ouders duidelijk betrokken worden bij de scholen;
  • het onderwijs afgestemd is op ‘toeleveranciers’ (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven) en ‘afnemers’ (scholen voor Voortgezet Onderwijs, voor-, tussen- en naschoolse op­vang) van de leerlingen;
  • er duidelijk gerapporteerd wordt naar de ouders en de rest van de omgeving over de kwaliteit van de scholen, de verbeterpunten en verbeteracties. Met de ouders wordt een dialoog aangegaan over deze gegevens.

Met de bestuursvisie als uitgangspunt heeft KBS St. Anna de volgende schoolvisie geschreven:

De Visie van K.B.S. St. Anna:

Wij hechten grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, wat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving. We hebben kennis genomen van de kenmerken van onze leerlingen en hun leefomgeving. Dit gebruiken we als uitgangspunt: onze kinderen zijn doeners en trekken er graag op uit om met een onderzoekende houding iets te leren. Zij hebben veel behoefte aan structuur. Maar we zien hier ook een uitdaging in, om onze kinderen kennis te laten maken met niet alledaagse zaken of leervormen die ze uit zichzelf niet zouden hanteren. Het uitdagen om op een andere manier te leren of andere dingen en mensen te ontmoeten dan die je in een klein dorp zou verwachten, zorgt voor een bredere kijk op de wereld om hen heen. Cultuur en techniek vormen de basis om kinderen in contact te brengen met andere contexten.

Zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen zijn onze kernwaarden:

Verantwoordelijkheid nemen / samenwerken / ontplooien

Deze kernwaarden houden het volgende in:

 

Verantwoordelijkheid nemen:

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het onderwijsproces. Voor leerkrachten gaat dat verder dan de eigen groep. Binnen de bouw is er veel overleg over onderwijsinhoudelijke zaken, maar ook over de beste aanpak voor verschillende leerlingen. KBS St. Anna is een kleine school, waar we, anders dan op een grotere school, op elkaar zijn aangewezen als het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid. Als zodanig maken we gebruik van de mogelijkheid om dagelijks af te wisselen in groeperingsvormen, naast de hoofd-groeperingsvorm, als dat bijdraagt aan een beter leef- en werkklimaat. Dat betekent dat iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor ieder lid van de schoolgemeenschap.

Voor de leerlingen betekent verantwoordelijkheid nemen, dat ze leren werken met afspraken en een eigen planning. Dit proces wordt opgebouwd vanaf de kleuters, waar met kieslijsten wordt gewerkt, tot in groep 8 waar de leerlingen contractwerk krijgen.

Samenwerken:

Niet alle kennis en kunde hoeft van de leerkracht af te komen. Kinderen kunnen heel veel van elkaar en met elkaar leren. Maar dat moet dan wel goed aangeleerd en gestuurd worden. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen kinderen. Dat betekent dat ieder kind een bijdrage moet leveren om samen tot een goed eindproduct te komen. ‘Meeliften’ wordt tot een minimum beperkt. Wij leren kinderen te reflecteren op het eigen werk en het eigen gedrag. Wij doen dit door reflectie-/begeleidingsgesprekken met kinderen te voeren.
Uiteraard geldt samenwerken ook voor het team. Het is vanzelfsprekend, dat we gebruik maken van elkaars kennis en talenten, maar ook dat we problemen met elkaar onder de loep nemen.

Ontplooien:

Tot slot willen we zowel de leerkrachten als de leerlingen  alle kansen bieden om zich te ontplooien, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. De leerkrachten schrijven een persoonlijke ontwikkelingsplan, waarin afspraken met de directie worden gemaakt over de te verwachten persoonlijke ontwikkelingen, gerelateerd aan de schooldoelen. Voor de leerlingen betekent dit dat het onderwijs een rijk scala van ontplooiingsmogelijkheden biedt.

Vanuit de visie is er een duidelijk richting bepaalt, waarin we het onderwijs de komende vier jaar willen gaan aanpakken.
De eerste twee jaar zullen we de basisvaardigheden onder de loep nemen. We maken deel uit de van de rekenpilot (gesubsidieerd vanuit de overheid) en we hebben daarvoor al een plan van aanpak gemaakt. Verder worden er resultaat afspraken gemaakt, eerst voor rekenen en technisch lezen, later ook voor spelling, taal en begrijpend lezen. Op deze manier wordt veel beter duidelijk wat het doel is per leerjaar en welke inspanningen er geleverd moeten worden.  In de kleutergroepen gaat een beredeneerd aanbod beschreven worden voor voorbereidend rekenen en ontluikende geletterdheid. 
Om bovenstaande goed uit te kunnen voeren, willen we de leerkrachten nog beter toerusten met didactische vaardigheden, zoals gedifferentieerde instructie geven in een combinatiegroep, observatie-instrumenten inzetten, het leren maken van een analyse, inzicht verkrijgen in de leerlijnen, gericht schrijven van handelingsplannen, leren om leerlingen te begeleiden bij keuzeactiviteiten, leerlingen te leren om te reflecteren op eigen handelen.
We beginnen met de didactische vaardigheden op het gebied van rekenen, vanwege de rekenpilot. In totaal denken we twee jaar intensief bezig te zijn met de basisvaardigheden.
In het derde en vierde jaar gaan we ons richten op de zaakvakken en creatieve vakken. Deze willen we gaan integreren binnen een thema, schoolbreed of bouwbreed. Hierbij worden de kerndoelen het uitgangspunt en de methoden worden ingezet als bronnenboeken. Er zal een scala aan thema’s gekozen worden, om zo alle kerndoelen aan bod te laten komen. We willen de middagen volledig in gaan richten voor dit thematische onderwijs.

We hebben ook al wat meer lijntjes richting de toekomst uitgezet. Als het bovenstaande goed loopt, gaan we ons verdiepen in leerarrangementen voor leerlingen. Een klein gedeelte van het onderwijs wordt dan (mede) bepaald door de leerling zelf. Die kiest zelf een onderzoeksvraag waarmee hij/zij aan de slag wil gaan.

Bezoekadres:
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-411 605
  KBS. St. Anna is onderdeel van Stichting Nuwelijn

 

 

© 2018 KBS St. Anna - Molenschot