>

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) stelt zich ten doel bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de school. Zo organiseert de OV, in samenwerking met het schoolteam, diverse activiteiten voor de kinderen zoals de vieringen met Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Daarnaast ondersteund de oudervereniging ook bij schoolreisjes, koningspelen, poetsmiddagen, musicalavond, schoolfotograaf en andere kleinere activiteiten.

Opzet oudervereniging

Zoals elke vereniging kent ook deze vereniging leden. De leden van de oudervereniging zijn de ouders en/of verzorgers van kinderen die aan de KBS St. Anna onderwijs volgen. U als ouder en/of verzorger bent automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging, bestaande uit ouders en/of verzorgers, vertegenwoordigen de leden. Bestuursleden hebben zitting voor een aantal jaren en kunnen daarna opnieuw gekozen worden, of er kunnen andere bestuursleden aangesteld worden. Het bestuur verdeelt onderling de taken. Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig aan het begin van het schooljaar (tijdens de jaarvergadering), verkiezingen gehouden.

Alle zaken met betrekking tot de OV zijn vastgelegd in de statuten, evenals het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn ter inzage.

Jaarvergadering oudervereniging

Een keer per jaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden en kunt u als ouder en/of verzorger meepraten over de gang van zaken binnen de OV. De algemene ledenvergadering vindt altijd in het begin van het schooljaar plaats. De datum staat op de jaarkalender en daarnaast ontvangen alle ouders en/of verzorgers een uitnodiging.

Vrijwillige bijdrage

De OV kent geen contributie, maar een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor niet gesubsidieerde zaken zoals het Sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, sportdag, schoolreis of excursie. Maar ook om bij bijzondere gelegenheden het team of een teamlid van school met een kleinigheidje in het zonnetje te kunnen zetten.

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt, na goedkeuring van de ledenvergadering en MR, zo nodig aangepast. Voor kinderen die na 1 januari voor het eerst naar school komen, wordt de helft van het bedrag gevraagd.

Ouderbijdrage 2017-2018 bedraagt €17 per kind en kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL40 RBRB 09649665 65 onder vermelding van voor- en achternaam kind, of contant worden afgegeven tijdens de jaarvergadering. In dit bedrag zit een bijdrage van €5,= zodat we de leerlingen per jaar één of twee educatieve uitstapjes kunnen aanbieden.

Bestuursleden schooljaar 2017-2018

Voorzitter:                         Annemiek van Beek

Secretaris:                          Kim Wauben

Penningmeester:            Karel Bink

Leden:                                 Helen Aarts                                       Marloes Bink

                                               Marleen Boemaars                        Denise Sleiffer

                                               Annemiek Boemaars                    Miranda Nooijen

 

Vragen en/of suggesties?

Heeft u vragen en/of suggesties aan de oudervereniging, dan kunt u altijd een van de bestuursleden aanspreken. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

SLIM FIT 

 

Onze vertaling van de SLIM FIT KUBUS:

Algemene visie en organisatie
In onze visie op leren staat, dat we kinderen willen ontwikkelen tot zelfstandige, volwaardige medeburgers in de maatschappij van morgen. Dat betekent, dat we het belangrijk vinden voldoende basiskennis mee te geven, maar zeker ook vaardigheden, die het kind verder kan helpen in zijn ontwikkeling. We denken dan aan zelfstandigheid, samenwerken, plannen en eigenaar zijn van je eigen leerproces. Bij deze visie op leren, kijken we doelgericht naar de lessen. Waar eerst de methode centraal stond, staan nu steeds meer de doelen van de les centraal. De leerkracht denkt na over de manier waarop hij de doelen kan bereiken. 
De bijbehorende werkvormen worden weggezet in een korte, doelgerichte instructies van maximaal 30 minuten per vakgebied per keer. Kinderen verwerken de stof op een eigen moment, gekoppeld aan de dag- / weektaak: de werkwijzer. Door het onderwijs zo in te richten, komen de genoemde vaardigheden leeftijdsadequaat aan bod.

In de organisatie heeft het team een omslag gemaakt. Waar eerst de ochtend in het teken stond van het geven van lessen, staat nu het geven van instructies centraal. Hiervoor is het rooster aangepast. Kinderen volgen gedurende de dag verschillende instructies en hebben tussendoor de tijd om de stof (zelfstandig) te verwerken. Dit betekent dat er door teamleden gezamenlijk nagedacht is over het begeleiden van kinderen en de benodigde ondersteuning gedurende de dag. In het rooster speelt de afstemming een belangrijke rol spelen: De leerkrachten geven de instructies en de onderwijsassistent begeleidt de kinderen tijdens het zelfstandig werken.

Tags:

Schoollied

 

Melodie Hallo Wereld.

 

De Sint Anna, Anna

Een school voor jou en mij

Juffen meesters kinderen

Staan hier zij aan zij!

De Sint Anna, Anna,

Een school voor jou en mij

We doen hier duizend dingen

En hebben veel plezier

En waar ik leer leer leer

Leer ik samen met jou

En waar ik speel speel speel

Speel ik samen met jou

Tags:

Visie, ons toekomstbeeld

Het bestuur heeft voor de stichting de volgende visie omschreven:

Over vier jaar kiezen ouders/verzorgers en hun kinderen voor een school van SKO Nuwelijn omdat:

  • er onderwijs-op-maat wordt gegeven in een omgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren en werken met:
  • moderne leermiddelen;
  • waarbij gebruik wordt gemaakt van Informatie en Communicatie Technologie (ICT);
  • aandacht is voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO).
  • de speel-, leer- en werkomgeving veilig is: respect en zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij kernbegrippen;
  • de werknemers goed geschoold zijn en plezier in hun werk uitstralen;
  • de gebouwen waarin onderwijs gegeven wordt inspirerend, veilig en uitdagend zijn;
  • de ouders duidelijk betrokken worden bij de scholen;
  • het onderwijs afgestemd is op ‘toeleveranciers’ (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven) en ‘afnemers’ (scholen voor Voortgezet Onderwijs, voor-, tussen- en naschoolse op­vang) van de leerlingen;
  • er duidelijk gerapporteerd wordt naar de ouders en de rest van de omgeving over de kwaliteit van de scholen, de verbeterpunten en verbeteracties. Met de ouders wordt een dialoog aangegaan over deze gegevens.

Met de bestuursvisie als uitgangspunt heeft KBS St. Anna de volgende schoolvisie geschreven:

Subcategorieën

Pagina 1 van 3

Bezoekadres:
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-411 605
  KBS. St. Anna is onderdeel van Stichting Nuwelijn

 

 

© 2018 KBS St. Anna - Molenschot